ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍ່ເຕ່ນ
ທີ່ຢູ່: ອາຄານເລກທີ່ 15, ຫລັງທີ່ 2, ສູນການເງິນ ແລະ ການຄ້າສາກົນ
ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິສະເພາະບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 06 ເມສາ 2018

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ: (+856-86)-218072

ໂທລະສານ:(+856-86)-218073
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ