ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫລວງພະບາງ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານປ່ອງຄຳ, ເມືອງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
03 ກໍລະກົດ 2009
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499.
ໂທລະສັບ: (+856-71)-260510-1.
ໂທລະສານ: (+856-71)-260518.
ເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la.
  • hr@jdbbank.com.la.
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la.
Swift Code: JDBKLALA.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ