ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຕົ້ນເຜິ່ງ.
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ ຕຶກສວນດອກໄມ້ ເຮືອພ້າງ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫລ່ຽມຄຳ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ່ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
15 ມັງກອນ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-84)-219077
  • (+856-84)-219088

ໂທລະສານ : (+856-84)-219099.
ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ