ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
10 ກຸມພາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-74)-212162

ໂທລະສານ : (+856-74)-212161
ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ