ພີທີເປີດການການນຳໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງ B-conex ລະບົບ ATM
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ