ການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ:

    ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ໃຫ້​​ທ່ານສາມາດ​ເລືອກ​ຊື້ຫຼື​ຂາຍ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ ດ້ວຍ​ອັດຕາ​ແລກ ປ່ຽນທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

  • ດ້ວຍ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ ທຮພ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ປະຢັດເວລາໃນການແລກປ່ຽນ.
  • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ.
  • ທ່ານ ສາມາດ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ.
  • ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ແລກປ່ຽນ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ສູງ​ສຸດ.
  • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທີ່​ດີ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃດໆ.

ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ:

    ​ທ່ານ​ສາມາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃນ​ມື້ ​ໄດ້​ທີ່​ກະດານ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ, ຈຸດ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊ໌ຂອງ​ທະນາຄານ.