Wedding Loan (ເງິນກູ້ເພື່ອງານແຕ່ງ)
ສຳລັບຄູ່ຮັກທືີ່ກຳລັງກະກຽມໃນງານວິວາ
JDB ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນງານວິວາຂອງທ່ານ
-----------------------------------------------------
-ວົງເງິນກູ້ສູງ
-ອັດຕາດອກເບ້ຍ 0%
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 1499 ຫຼື 021 253456