ໂອນເງິນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ:

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການໂອນລະຫວ່າງປະເທດ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າ ທ່ານມີຫຼາຍບໍລິສັດໃຫ້ເລືອກ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການໂອນ ເງິນຜ່ານ ມັນນີແກຣມ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ເມື່ອທ່ານເລືອກໃຊ້ບໍລີ ການຂອງ ມັນນີແກຣມ, ທ່ານຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຫຼາຍຄອບຄົວທົ່ວໂລກ

ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຄວາມສະດວກສະບາຍ:

ໃຊ້ບໍລິການຂອງ ມັນນີແກຣມ, ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ພາດການສົ່ງມອບຄວາມຮັກຄວາມຮ່ວງໃຍດ້ວຍບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 207,000 ຈຸດ ທົ່ວໂລກ ທີ່ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໄດ້ອີກລະດັບໜຶ່ງ

ຊົມໃຊ້ລາຄາທີ່ໃຜກໍ່ຈ່າຍໄດ້:

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກພຽງໃດໃນການຫາເງິນ. ສະນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງເກັບຄ່າບໍລິການຖືກ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເງິນໂອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ເລືອກຄວາມໄວ:

ໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງເບົາພາລະຂອງທ່ານຈາກປັນຫາອ້ອມຕົວ ອີກໜື່ງທາງເລືອກໃນການໂອນເງິນທີ່ໄວທີ່ສຸດ. ເມື່ອຂັ້ນຕອນການໂອນເງິນສີ້ນສຸດລົງ, ເງິນຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບການໂອນເງິນສູ່ມືຜູ້ຮັບພາຍໃນ 10 ນາທີ!

 

ເງື່ອນໄຂໃນການບໍລິການ:

ການສົ່ງເງິນ:

 1. ຕິດຕໍ່ ທຮພ ໄດ້ທຸກສາຂາພ້ອມດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວ, ປື່ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ
 2. ໃຊ້ແບບຟອມສົ່ງເງິນເພື່ອມອບໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງເງິນໄປໃສ.
 3. ນຳແບບຟອມທີ່ຂຽນແລ້ວຢື່ນໃຫ້ຈຸດບໍລິການຂອງ ມັນນີແກຣມ, ພະນັກງານ ຈະໃຫ້ເລກລະຫັດໃນການຮັບເງິນ
 4. ການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບຮູ້ຈຳນວນເງິນ ແລະ ເລກລະຫັດ ໃນການຮັບເງິນ.

ການຮັບເງິນ:

 1. ຕິດຕໍ່ ທຮພ ໄດ້ທຸກສາຂາພ້ອມດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວ, ປື່ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ
 2. ຜູ້ສົ່ງຈະແຈ້ງຈຳນວນເງິນ ແລະເລກລະຫັດໃນການຮັບເງິນໃຫ້ທ່ານ.
 3. ນຳແບບຟອມຮັບເງິນ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວໄປທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງມັນນີແກຣມ.
 4. ຈຸດບໍລິການ ມັນນີແກຣມຈະລົງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອກວດສຶບຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນຈ່າຍເງິນ.

ໝາຍເຫດ:

 • ການຈ່າຍເງິນຕາແມ່ນຂື້ນກັບການແຈ້ງຂອງຜູ້ສົ່ງໃນເວລາສົ່ງ, ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍເງິນເປັນສະກຸນເງິນຕ່າງໆ ແມ່ນຂື້ນກັບກົດລະບຽບຂອງສະກຸນເງິນໃນເວລາຮັບເງິນ.                                                                         
 • ຂື້ນກັບໂມງເຮັດວຽກຂອງຈຸດບໍລິການ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະປະເທດ.    ທ່ານຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວເອງເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນ, ພາດສະປໍ້, ໃບຂັບຂີ່ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຕົວເອງ ທີ່ລັດຖະບານອອກໃຫ້.                                                                                                              - ໃນບາງກໍລະນີທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານ ຫຼື ໃບບີນ) ແຕ່ລະປະເທດມີ ຄວາມຕ້ອງການເອກະສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.                                                                                     

ສະນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຈຳເປັນຈາກຈຸດບໍລິການຂອງ ມັນນີແກຣມ.
 

ໂລກຢູ່ພຽງປາຍນີ້ວຂອງທ່ານ

ກວດສອບທາງເລືອກຕ່າງໆຈາກຈຸດບໍລິການ ມັນນີແກຣມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທາງເວັບໄຊ. ທີ່ www.moneygram.com ເພື່ອ:

 • ຊອກຫາຈຸດບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ
 • ກວດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນໄປທົວໂລກທີ່ສົມເຫດ ສົມຜົນ.-  ກວດເບິ່ງທາງເລືອກໃນການຮັບເງິນທີ່ມີໃນແຕ່ລະປະເທດ.

ເງື່ອນໄຂການບໍລິການ:

 • ເປັນການບໍລິການຮັບ - ສົ່ງເງິນລະຫວ່າງທຸກຄົນຕໍ່ບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.
 • ການຮັບເງິນຜູ້ຮັບເງິນສາມາດຮັບເງິນສົດເປັນກີບ ຫຼື ເງິນ ໂດລາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.
 • ການສົ່ງເງິນ ເງິນກຳນົດໃຫ້ສົ່ງເງິນສະກຸນເງິນ ໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງຈຳໄດ້ຮັບເງິນສົດເປັນເງິນສະກຸນທ້ອງຖີ່ນຂອງປະເທດນັ້ນໆໂດຍໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລະບົບ MoneyGram  ແລະ ເສ່ຍຄ່າທຳນຽມຕາມທີ່ລະບົບ MoneyGram ກຳນົດ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ທຸກໜ່ວຍບໍລິການທົ່ວປະເທດ

Tel: +856 21 213531 – 6ຫຼື+856 21 241843  ຫຼື Fax: +856 21 213530