ໜັງສືສີນເຊື່ອ L/C (Letter of credit):

ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນການຊຳລະສະສາງສີນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍໜັງສືສີນເຊື່ອ L/C (Letter of credit), ທະນາຄານຈະເປັນຄົນກາງໃຫ້ທັງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍເພາະວ່າຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັນແລະບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັນໃນການຂ້າມປະເທດ. ສະນັ້ນ, ຈື່ງອາໄສຄົນກາງເປັນຜູ້ປະສານງານທັງສັ່ງຊື້ສີນຄ້າແລະການຊຳລະສະສາງສີນຄ້າ.
 

ຕົວສີນຄ້າເຂົ້າ:

ທະນາຄານມີການຮັບເປີດໜັງສືສີນເຊື່ອ (L/C) ໄປຍັງຕ່າງປະເທດຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກຄ້າທີ່ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍຄູ່ຄ້າດ້ວຍກັນ.
 

ຕົວສີນຄ້າອອກ:

ທະນາຄານມີການໃຫ້ບໍລິການການຮັບແຈ້ງໜັງສືສີນເຊື່ອຂາອອກ, ຮັບເອກະສານເພື່ອຮຽກເກັບເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ.
 

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

  • ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈ
  • ຜູ້ຊື້ກໍ່ຈະໄດ້ສີນຄ້າຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
  • ຜູ້ຂາຍກໍ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ້າສີນຄ້າຄົບຖ້ວນຕາມລາຍການສີນຄ້າ.
     

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

ໂທ: +856 21  213531-6   ຫຼືແຟັກ: +856 21  213530