ວັດຖຸປະສົງ

     ບໍລິການອອກໜັງສືສັນຍາເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະຖານະການເງິນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທົ່ວໄປທີ່ຍື່ນຊອງປະມູນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ເຮັດສັນຍາກັບ ລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊື່ອໝັ້ນໃນການພົວພັນ ກັບ ທຮພ.

 

ການໃຫ້ບໍລິການ:

 • ສະໜັບສະໜູນດ້ານເງິນໜູນວຽນໃນທຸລະກິດໃນຊ່ວງເລັ່ງດ່ວນ.
 • ອະນຸມັດເງິນພາຍໃນ 5 ມື້. (ນັບ​ແຕ່​ເອກະສານ​ຄົບ​ຖ້ວນ)
 • ປະກອບເອກະສານກູ້ຢືມງ່າຍ, ວ່ອງໄວ
 • ການໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມຈຳນວນທີ່ໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ
   

 ຄ່າທຳນຽມ

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ຄ່າທຳນຽມ ຂັ້ນຕ່ຳສຸດ
 ຄ່າທຳນຽມເງິນຝາກຄ້ຳປະກັນ 1 % 150.000 ກີບ
 ຄ່າທຳນຽມຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ 1.5 % 200.000 ກີບ
 ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດເງິນກູ້ 2% 250.000 ກີບ

ເອກະສານປະກອບມີ:

 • ຄໍາ​ຮ້ອງຂໍ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ ​.
 • ແບບ​ຟອມໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ (ຕາມ​ແບບຟອມຂອງ ທຮພ).
 • ເອກະສານ​ຂໍ​ກູ້​ເງິນ.
 • ເອກະສານຊັບສິນທີ່ຄ້ຳປະກັນ.
 • ເອກະສານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ອື່ນໆ (ຖ້າ​ມີ).

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

ຂະແໜງ ສີນເຊື່ອທຸລະກິດ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ໂທ/Tel:  021-215595, ແຟັກ/Fax: 021-223431