ຄຸນລັກສະນະ:
ຄວາມທັນສະໄໝຂອງເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງ ທຄຮ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ຖືບັດ ເຊັ່ນ: ບັດ VISA, Master card ແລະ ບັດ ATM ຂອງ ທຄຮ  ທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ (EDC) ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື
ຕາມຮ້ານຄ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງຮູດບັດຂອງ ທຄຮ.
 
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:
- ຂັ້ນຕອນການຊໍາລະງ່າຍ ແລະ ສະດວກພຽງແຕ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດ ATM JDB, VISA, Master Card.
- ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
- ທ່ານສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ,   ຕາມຮ້ານຄ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ທຄຮ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດ.

ປະເພດສະກຸນເງິນໃນການຊໍາລະສະສາງ:
- ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເປັນສະກຸນເງິນກີບ ສໍາຫຼັບບັດ ATM ຂອງ ທຄຮ.
- ສາມາດຊໍາລະສີນຄ້າບໍລິການຕ່າງໆ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ ສະເພາະບັດສາກົນ VISA ແລະ Master Card.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:
- ທຸກທ່ານທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ ATM JDB, VISA, Master Card.
- ທຸກຮ້ານຄ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ທຄຮ ຫຼື ສັງເກດເຄື່ອງໝາຍ Logo  ຂອງ ທຄຮ

ໝາຍເຫດ:     
- ສໍາຫຼັບຮ້ານຄ້າທີ່ສົນໃຈຕ້ອງການເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ໄວ້ຢູ່ຮ້ານທ່ານສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່
  ຫຼື ໂທ: 021 – 241 644, 021 - 222 402
- ຕິດຕາມລາຍຊື່ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆໄດ້ທີ່ນີ້ ກົດ Link

JDB Discount

Moon the night
B.Kounta, D.Sikhottabong, Vientiane
MR.PASEUTH
Tel: +85621–217073
10%
Geeko Wine
B.Xiengyeun, D.Chanthabouly, VT
Tel: +85621 – 254 855
      +85620 – 5638 6386
10%
Jazzy Brick
Rue Setthathilath, Vientiane
Tel: +85621 - 212 489
      +85620 - 7771 1138
10%
Airport Domestic DEP-AR
Wattai Airport
Tel: +85621 – 520 352
      +85620 – 7771 2352
10%
Amphone Restaurant
Rue Sethathirant, Vientiane
Tel: +85621 –
Open : 11:00 – 14:00
        17:00 – 22:00
10%
Indochina Handicraft 2
B.Haysok,Chanthabouly Dist
Tel: +85621- 223 528
      +85621 – 212 579
20%
Sengtawan Hotel
B. Sithan Neua, D.Sikhottabong, Vientiane
Tel: +85621 - 219 365
      +85620 – 7749 5001
10%
V.K.B.L
1st floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 089
      +85620 – 5551 4331
10%
LULU Louis Bautigue
3rd floor, Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 082
      +85620 – 5550 4799
10%
SUWANNA JEWLRY
2/58 2nd floor, Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 109
      +85620 – 2204 5008
10%
MAXIM
1st & 2nd floor, Wattay Airport
Tel: +85621 – 520 272
      +85620 – 7771 2352
10%
Phimmasen Jewelry
2nd floor,Talatsao Mall
Tel: +85621 – 219 545
      +85620 – 5551 3295
10%
Sichuan Restaurent
B.Anou,Chanthabouly Dist
Tel: +85621 – 213 898
      +85620 – 5561 6257
10%
BAN LAP LAIR
B.Watchan,Chanthabouly Dist
Tel: +85620 - 55007779
10%
Nang Nalee Watch
1st floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 212 071
      +85620 – 5552 7303
10%
V.X Shop
1st floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 222 293
      +85620 – 5509 9093
15%
Manirarath GEMS 2
2nd floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 051
      +85620 – 5577 5544
10%
Kup Khao Lao
Address: Ban Thongtoum, Vientiane, Laos
Tel: 021 255 275 / 020 7777 1122
10%
LULU Fashoin Store
Address: LuLu International Shopping Mall Pvt. Ltd. 34/1000, N.H 47, Kochi Edapally
10%
Happy Lady Shop
Address: Khouvieng Road, Vientiane,Laos
Tel: 021 263 463
10%
Hanoi-Vientiane Hospital
Tel: +85621 – xxxxxxx
      +85620 – xxxxxxx
5%
Suwanna Gems
Tel: +85621 – xxxxxx
      +85620 – xxxxxx
15%
J'a Dore Café
Address: Ban Thatkhao, Quai Fa Khum Rd, Vientiane, Laos
Tel: 030 57 60 021
10%

Yunnan Restaurant

Rue Thatdam, Viengchan, Vientiane Laos

Tel: +85621 - 265 613
10%

SAMBA LAO Restaurant
Quality Brazailian & Fusion Cuisine in Laos
Rue Phonxay, saysettha, Vientiane Laos
Tel: +85621 - 417 170
030 – 483 9300

6-15%

Lily Skin Care & Spa
 Rue Dongpaina, Vientiane Laos
Tel: +85621 - 453 282 +85620 - 5541 7074
 

20%

79 Restaurant

Rue Dongnaxok, Vientiane Laos
Tel: 020 54606091

5%

Chan Kham Restaurant
Rue Wattai, Vientiane Laos

Tel: +85620 - 9943 8800
10-15%

Khong Kham Hotel
Rue Phonsynaun, Vientiane Laos
Tel: 030 – 9999 869

10-15%