ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 026)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ຈ້ອມແກ້ວ, ເມືອງ: ແກ່ນທ້າວ, ໄຊຍະບູລີ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 468,750

ເນື້ອທີ່ດິນ: 61,000 m²

ບ້ານ: ຈ້ອມແກ້ວ, ເມືອງ: ແກ່ນທ້າວ, ໄຊຍະບູລີ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484