ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 030)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ໂພໄຊ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ, ຫົວພັນ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 69,767

ເນື້ອທີ່ດິນ: 852 m²

ບ້ານ: ໂພໄຊ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ, ຫົວພັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484