ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 025)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ນ້ຳປຸຍ, ເມືອງ: ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 50,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 6,521 m²

ບ້ານ: ນ້ຳປຸຍ, ເມືອງ: ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484