ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 031)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ສົມສະໜຸກ, ເມືອງ: ແຂກ, ຄໍາມ່ວນ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 60,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,685 m²

ບ້ານ: ສົມສະໜຸກ, ເມືອງ: ແຂກ, ຄໍາມ່ວນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484